CAUSTIC SODA - NAOH 32%, 45% - HOÁ CHẤT BÌNH DƯƠNG