CAUSTIC SODA FLAKES - NAOH 99% - HOÁ CHẤT BÌNH DƯƠNG