CAUSTIC SODA FLAKES - NAOH 98% - HOÁ CHẤT BÌNH DƯƠNG