CALCIUM HYPOCHLORIDE - CA(OCL)2 NB - HOÁ CHẤT BÌNH DƯƠNG