PAC (vàng nghệ, vàng chanh) - POLY ALUMINIUM CHLORIDE - HOÁ CHẤT BÌNH DƯƠNG